دوش واژینال

مولتیجین واژینال دوش

Multi-Gyn Vaginal Douche Combipack

جهت ایجاد بهداشت مطلوب و بهینه شدن محیط واژن بانوان